Posts :

ผู้เชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์ มธ. คาดการณ์จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ มีแนวโน้มเป็น ศูนย์ในสิ้นเดือนมิถุนายน 2563 หากพบผู้ติดเชื้อลดลงต่อเนื่องวันละ 5% ของยอดผู้ติดเชื้อวันก่อนหน้า ย้ำผลการคาดการณ์เป็นจริงก็ต่อเมื่อพฤติกรรม #หยุดเชื้อเพื่อชาติ สัมฤทธิ์ผลทั่วประเทศ

by Admin 8 June 2020

รองศาสตราจารย์ ดร. วราฤทธิ์ พานิชกิจโกศลกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ. (SCI-TU) กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 (COVID-19) ถือเป็นอุบัติการณ์ครั้งใหม่ ที่ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยต้องปรับกระบวนการตั้งรับใหม่ในหลายมิติ ปรากฏชัดผ่านตัวเลขผู้ติดเชื้อในที่ยังมีความแปรผัน โดยในประเทศไทยพบ อัตราการเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยของผู้ติดเชื้อรายใหม่ 19.2% ต่อวัน ในเดือนมีนาคม แต่ในเดือนเมษายนมีการปรับลดลงเหลือ 4.8% ต่อวัน ดังนั้น เพื่อให้ไทยสามารถประเมินความเสี่ยงของตัวเลขผู้ติดเชื้อในอนาคต ตามหลักอนาคตศาสตร์ได้อย่างแม่นยำ คณะวิทยาศาสตร์ฯ มธ. โดยสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ จึงจัดทำ “กราฟประเมินยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19” โดยอาศัยหลักการวิเคราะห์ด้านคณิตศาสตร์และสถิติ โดยพิจารณา 2 ปัจจัย คือ จำนวนผู้ติดเชื้อสะสมและเวลา โดยพบผลลัพธ์แม่นยำสูง 99%

 โดยเหตุผลที่เลือกใช้หลักการวิเคราะห์จาก 2 ปัจจัยดังกล่าว เนื่องจากเส้นกราฟของจำนวนผู้ติดเชื้อสะสม ระหว่างวันที่ 15 มีนาคมถึง 9เมษายน 2563 มีลักษณะเป็นเส้นโค้ง และไม่มีลักษณะชันขึ้นอย่างรวดเร็ว (ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข) ทั้งนี้ หากพบยอดผู้ติดเชื้อมีแนวโน้มปรับลดลงวันละ 5% ของยอดผู้ติดเชื้อวันก่อนหน้า อย่างต่อเนื่อง จึงนับเป็นสัญญาณที่ดีของไทย ในการพบยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เป็น 0 ราย ภายในสิ้นเดือนมิถุนายน 2563อย่างไรก็ตาม การคาดการณ์ดังกล่าว จะเป็นจริงก็ต่อเมื่อพฤติกรรม #หยุดเชื้อเพื่อชาติ อาทิ ทำงานที่บ้าน (Work from home) เลี่ยงการเดินทางข้ามจังหวัดหรือพื้นที่ชุมชน สวมใส่หน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย และล้างมือให้สะอาดหลังหยิบจับหรือสัมผัสสิ่งต่าง ๆ สัมฤทธิ์ผลทั่วประเทศ

 อย่างไรก็ดี พฤติกรรมของบุคคลยังเป็นสาเหตุหลักของการเพิ่มจำนวนผู้ติดเชื้ออย่างมีนัยยะสำคัญ เนื่องจากอัตราการเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยในช่วงที่ผ่านมา พบว่า เป็นบุคคลที่เดินทางกลับจากต่างประเทศกลุ่มเสี่ยง เป็นครอบครัวหรือบุคคลที่ใกล้ชิดกับบุคคลที่เดินทางการจากต่างประเทศ เป็นบุคคลที่ไม่สวมหน้ากากอนามัยในที่ชุมชน/สาธารณะ ทั้งนี้ ปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อโควิด-19ทั่วโลกรวมแล้วกว่า 1.5 ล้านราย โดยคิดเป็นคนไทยรวม 2,423 ราย (ข้อมูล:www.worldometers.info เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563) รองศาสตราจารย์ ดร. วราฤทธิ์ กล่าวทิ้งท้าย

 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ. ศูนย์รังสิต โทรศัพท์ 02-564-4440-59 ต่อ 2010 และ www.facebook.com/ScienceThammasat

KMITL Deliver the SWAB TEST Incubator to assist physicians in screening patients safely to 4 hospitals in Bangkok

by Admin 8 June 2020

ตู้ตรวจเชื้อ SWAB TEST ของ สจล. 2 เวอร์ชัน ประเดิมส่งมอบแก่โรงพยาบาลในกรุงเทพฯ เพื่อเป็นตัวช่วยของแพทย์ให้คัดกรองผู้ป่วยโควิด-19 อย่างปลอดภัย