Posts : Featured & Latest

บียอนด์เดอะลิมิท! สจล. ผนึกต่างชาติ เปิดตัว “เอกอล 42 แบงค็อก” ไม่มีอาจารย์ ไม่มีปริญญา ไม่มีค่าเทอม สุดยอดหัวกะทิสถาบันปั้นโปรแกรมเมอร์ระดับโลกที่คนสมัครกว่าแสนทั่วโลก

by Admin 8 June 2020

ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กล่าวว่า สจล. เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาทุนมนุษย์ และผลักดันศักยภาพที่มีอยู่ของคนไทย เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Digital Disruption) จึงได้ร่วมมือกับสถาบันการเรียนการสอนโปรแกรมเมอร์  เอกอล 42 (Ecole 42) กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ก่อตั้ง เอกอล 42 แบงค็อก (42 Bangkok) สถาบันการเรียนการสอนโปรแกรมเมอร์แห่งแรกในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน และยังเป็น 1 ใน 3 แห่งของภูมิภาคเอเชีย พร้อมกับ  ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักเขียนโปรแกรมที่มีคุณภาพ ซึ่งในประเทศไทยยังคงขาดแคลนอย่างมาก โดยโปรแกรมเมอร์จะต้องมีทักษะ จินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนความรู้และความเชี่ยวชาญในด้านคอมพิวเตอร์  โดยสถาบันดังกล่าวมีแนวคิดหลัก 3 แนวคิด ได้แก่

  • ไม่มีอาจารย์ (No Teachers) ผู้เรียนจะต้องเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้เรียนด้วยกัน (Peer - to - Peer) เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในสังคมและเกิดการทำงานร่วมกันหรือทีมเวิร์ค โดยจะมีห้องคอมพิวเตอร์พร้อมสัญญาณอินเทอร์เน็ต เปิดให้บริการทุกวัน (จันทร์ - อาทิตย์) ตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับผู้ที่ต้องการใช้งาน โดยห้องคอมพิวเตอร์ถูกออกแบบมาให้ผู้เรียนใช้พื้นที่ทำโปรเจกต์หรือกิจกรรมอื่นๆ
  • ไม่มีปริญญา (Non-Degree) ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจะได้รับหนังสือรับรองการสำเร็จหลักสูตร (Certificate of Completion) ซึ่งตอบโจทย์การเรียนการสอนในยุคดิสรัปชัน (Disruption) ที่ใบปริญญาไม่สำคัญเท่าความรู้และความสามารถอีกต่อไป
  • ไม่มีค่าเทอม (No Tuition) ผู้เรียนไม่ต้องเสียค่าเทอมในการศึกษา และหลักสูตรเนื้อหาการเรียนทั้งหมดจะมาจากทีมงานวิชาการจากประเทศฝรั่งเศส

ทั้งนี้ การเปิดตัวสถาบันฯ ดังกล่าวเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตขาดแคลนนักศึกษา ควบคู่กับการสร้างทักษะในการพัฒนาประเทศ ทั้งยังช่วยเสริมสร้างทักษะทางด้าน ICT (Information and Communication Technology) ไปพร้อมกับเน้นศักยภาพและความสามารถของผู้เรียน (Competency Based) ในการสร้างนักพัฒนาซอฟต์แวร์ระดับโลกที่สามารถออกไปทำงานได้จริงทันที และตอบสนองนโยบายการก้าวสู่  AI Nation ของประเทศ และสะท้อนพันธกิจของ สจล. ที่มุ่งผลักดันศักยภาพของเยาวชนและบุคลากรในการเตรียมพร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Digital Disruption)   ภายใต้โครงการ 60 ปี พระจอมเกล้าลาดกระบัง ไร้ขีดจำกัด (KMITL 60th Year: GO Beyond the Limit) ศ.ดร.สุชัชวีร์ กล่าวสรุป  

ผศ.ดร.ชัยยันต์ เจตนาเสน รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายต่างประเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวว่า เอกอล 42 แบงค็อก (Ecole 42 Bangkok) เป็นหลักสูตรการเรียนการสอนในรูปแบบ project-based learning โดยเนื้อหาการเรียนการสอนจะมาจากทีมวิชาการจากฝรั่งเศสที่เป็นผู้ดูแลหลักสูตร โดยสอดแทรกโมดูลชั้นนำของอุตสาหกรรม เพื่อตอบรับความต้องการในยุคปัจจุบัน อีกทั้งยังฝึกการทำโจทย์ที่รับจากบริษัททางด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ในการลงมือปฏิบัติจริง เพิ่มพูนทักษะด้านคอมพิวเตอร์  โดยหลักสูตรการเรียนจะแบ่งออกเป็น 21 ระดับ ในช่วงแรกผู้เรียนจะต้องเรียนทักษะการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น โดยมีทั้งงานเดี่ยวและงานกลุ่ม   และจะต้องนำเสนอโปรโจกต์เพื่อขอเลื่อนขั้น และเมื่อเลื่อนขั้นขึ้นมาได้ผู้เรียนจะสามารถเลือกทำโปรเจกต์ตามความสนใจของตัวเอง และบางระดับผู้เรียนต้องไปฝึกงานกับบริษัทหรือสถานประกอบการจริง เมื่อทำโปรเจกต์สำเร็จจะมีคะแนนให้สะสม หากเก็บคะแนนได้มากพอก็จะสามารถขอเลื่อนขั้นไประดับถัดไปจนกระทั่งจบการศึกษา และจะเรียนจบภายใน 3 – 5 ปี    ผศ.ดร.ชัยยันต์ กล่าว    

สำหรับคุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นบุคคลทั่วไป ไม่จำกัดเพศ มีอายุอย่างน้อย 18 ปี ไม่ต้องมีวุฒิการศึกษาหรือเคยเรียนเขียนโปรแกรมมาก่อน ซึ่งในขั้นตอนการรับสมัคร จะทำการคัดเลือกผู้สมัครที่ผ่านการทดสอบออนไลน์ (Online Test) ให้เหลือจำนวน 450 คน ซึ่งในจำนวนนี้จะได้รับบัตรเชิญให้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อทดสอบในขั้นต่อไปที่เรียกว่า Piscine โดยในขั้นตอนนี้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องทำโปรเจกต์และเขียนโปรแกรมแบบเข้มงวดทุกวัน เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ และจะทำการแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 150 คน เพื่อทำการคัดเลือกในแต่ละกลุ่มให้เหลือกลุ่มละ 50 คน โดยแบ่งออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่ มิถุนายน 2563, กรกฎาคม 2563 และสิงหาคม 2563 ทั้งนี้ ขั้นตอนสุดท้ายจะมีผู้ที่ถูกคัดเลือกให้เข้าร่วมการเรียนการสอน     เอกอล 42 แบงค็อก (Ecole 42 Bangkok) เพียง 150 คน  

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสมัครเรียน เอกอล 42 แบงค็อก (Ecole 42 Bangkok) สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 15 พฤษภาคม 2563 ผ่านทางเว็บไซต์ www.42bangkok.com สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานกิจการต่างประเทศ สจล. โทรศัพท์ 02-329-8140 เว็บไซต์ https://oia.kmitl.ac.th,  www.kmitl.ac.th หรือ www.facebook.com/kmitlofficial

ประเมินรอบ 4 โรงเรียนส่ง SAR ปี 61 ได้

by Admin 8 June 2020

สมศ.กำหนดแนวทางให้สถานศึกษาที่ประสงค์ขอรับการประเมินภายนอกรอบสี่ สามารถใช้รายงานประเมินตนเองของปีการศึกษา 2561 ส่งไปยังต้นสังกัดผ่านทางระบบ Automated QA  หรือ  AQA โดยระบบเป็นแบบออนไลน์ ช่วยลดความเสี่ยงการติดต่อและการสัมผัสระหว่างบุคคลในช่วงการระบาดของโรคโควิด – 19 นอกจากนี้ ยังเตรียมแนวทางการรับมือหากสถานการณ์การระบาดของโรคดังกล่าวยืดเยื้อ